Neophos Powder 2,5kg

Oplev en klassisk ren opvask hver gang med Neophos Classic opvaskepulver, der får din opvask til at skinne.

: 2500 GM

Produkt Beskrivelse

Neophos Classic Powder indeholder en iblødsætningfunktion, der opløser selv vanskelige pletter, så de let kan vaskes væk.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.