Neophos 0% 22T

Produkt Beskrivelse

Neophos % tabs giver dig en 100% rengøring blandt neophos all-in-one max, fri for det du ikke ønsker: parfume og konserveringsmiddel. 100% Neophos rengøring* Fri for:parfume og konserveringsmiddel** *vs Neophos all in one max. **Ikke bevidst tilsat konserveringsmidler, i modsætning til visse flydende opvaskemidler.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.