Neophos Salt 1,75kg

Neophos Salt blødgør effektivt dit vand for at fremme dit opvaskemiddels vaskeegenskaber og forhindre pletter og vandmærker på din opvask.

: 1750 G

Produkt Beskrivelse

For at undgå aflejringer på opvasken og i opvaskemaskinen skal der vaskes op med blødt vand. Neophos Opvaskemaskine salt blødgør effektivt dit vand for at fremme dit opvaskemiddels vaskeegenskaber og forhindre pletter og vandmærker på din opvask. Neophos Opvaskemaskine salt er garanteret fri for aflejringer. Dens renhed sikrer, at din opvaskemaskines indbyggede vandafkalkningsenhed virker effektivt. Andre salte kan indeholde urenheder som jern og karbonater, der kan skade vandafkalkningsenheden. Neophos Opvaskemaskine salt - blødgør vandet for at fremme vaskeegenskaberne!

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.