Protector 50W

Neophos Protector er udviklet specielt til at få dit service til at se nyt ud i længere tid.

Produkt Beskrivelse

Neophos Protector er udviklet specielt til at få dit service til at se nyt ud i længere tid. Regelmæssig opvask kan få dine glas til at se matte ud og få mønstrene på dit porcelæn til at falme. Ændringen skyldes tæring af overfladen, som ikke kan fjernes igen. Neophos Protector er et opvaske- og glasbeskyttelsesmiddel skabt til at beskytte din opvask mod glaspest, så den forbliver skinnende!

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene.