Neophos Maskinrens 250 ml.

Neophos Maskinrens rengør din opvaskemaskine, så du kan opnå en strålende opvask

: 250 ML

Produkt Beskrivelse

Neophos Maskinrens rengør din opvaskemaskine, så du kan opnå en strålende opvask. En beskidt opvaskemaskine giver dig ikke den glans, du ønsker. Selvom du ikke kan se det, aflejres der fedt og kalk på vigtige dele af din opvaskemaskine. Neophos Maskinrens fjerner fedt- og kalkaflejringer og rengør din opvaskemaskine indefra og ud. Og en skinnende, ren opvaskemaskine betyder en skinnende, ren opvask. Neophos Maskinrens anbefales til brug en gang om måneden for det bedste resultat!

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bortskaf den tomme plastikbeholder på genbrugspladsen.