In-Wash Machine Cleaner 3T

Produkt Beskrivelse

Den nye neophos in-wash maskinrens med 100 % flere aktive stoffer, der fjerner fedt*, kræver ikke en ekstra vask. in-wash maskinrens tabs fjerner effektivt fedt og madrester fra maskinens skjulte dele, såsom spulearme og filter, mens maskinen vasker op. brug en tabs en gang om måneden sammen med neophos opvaskemidlet.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder Subtilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.